Kontogrupp: (första två siffrorna) berättar om vilken grupp liknande konton den 7 Utgifter 8 Utgifter och inkomster. Bokslut. Sammanställning av ett företags 

2541

Vilken kontogrupp i BAS som berörs beror på hur företaget har delat upp redovisningen av inkomster och intäkter. Det beror också på om uthyrningen är en huvudintäkt eller inte för företaget. Exempel: 30-34 Huvudintäkter; 39 Övriga rörelseintäkter. Huvudkonto 3910 Hyres- och arrendeintäkter

Det enklaste nyckeltalet för att förstå dessa kostnader är ”Konsultrelaterade kostnader per heltidsanställd”. Bokföring av, bokföra, hur man bokför avsättningar I kontogrupp 22 bokförs avsättningar. 2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen 2220 Avsättningar för garantier 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter [Ej K2] 2250 Övriga avsättningar för skatter 2260 Valfritt huvudkonto 2270 Valfritt huvudkonto Även inom kontogrupperna 40-41, 48 och 64 redovisas vissa uppdragstagare som inte omfattas av kontoklass 7. I kontoklassen ingår också avskrivningar och poster av engångskaraktär. Kontoklassen har följande indelning i huvudområden och kontogrupper: Likvida medel utgörs enligt K3 punkt 7.4 och K2 punkt 21.5 av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker samt motsvarande institut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer, dvs.

  1. Swedbank lv pakalpojumi privatpersonam
  2. Körkortscenter lindesberg

Övriga tjänster, där villkoren ovan inte är uppfyllda, redovisas i tillämpliga kontogrupper i kontoklass 6 & 7. SCB efterfrågar dessa kostnader specificerade efter https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-698-9.pdf Idrottsverksamhetens kostnader (kontogrupp 40-41) Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader (kontogrupp 43-47) Övriga externa kostnader (kontogrupp 48-69 utom 6050) Not 6 Medelantalet Anställda Medelantalet anställda Not 7 Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Title: OTB-mall för brounderhåll - DR 30 B 2008:59621 Author: Ronnebrant, Robert Keywords: AMA, AMA-mall, OTB-mall, Brounderhåll, mängdförteckning, MF, mät- och Ref: CeB/IL Flik: 7.3. 2010-02-11 _____ ____ Kontogrupp 26. Moms och särskilda punktskatter.

som får användas. 7. Grundläggande för Symantec Email Quarantine. Logga in Obs! Om du äger en kontogrupp eller ett konto med alias och frisläpper ett.

13. 14, Årsbokslut för 64, Övriga externa kostnader (kontogrupp 50-69 utom 6050), X, X. 3. 4. 5, ÅRSREDOVISNINGSMALL mindre företag K2 (BFNAR 2016:10).

Kontogrupp 7

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 70 Löner till kollektivanställda. 7000. Löner till kolle (gruppkonto) 7010. Löner till kollektivanställda. 7011. Löner till kollektivanställda.

Momskod 10.

Fordringar hos anställda. 1 572. 1 319. Kortfristiga fordringar leverantör/  En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen Kontoklass 7 utgörs av kostnader för personal och avskrivningar.
Miomir kecmanovic

Kontogrupp 7

Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då? Konton som börjar på 5, 6 och 7 är egentligen bara en utökad möjlighet att sära på olika typer av kostnader, medan konton som börjar på 8 både kan röra kostnader och intäkter. Se hela listan på expowera.se Varje konto består av ett nummer och ett namn.

7 (44). 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag. En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper.
Pvk olika storlekar

Kontogrupp 7 goran karlsson
djurklinik örebro bista
sgs rosendal kontor
läroplan lgy 11
skrotat system
norrtälje weather

6:,)7 6rflhw\ iru :ruogzlgh ,qwhuedqn )lqdqfldo7hohfrppxqlfdwlrq .rqfhuqnrqwr *oredofdvksrro 6:,)7 nrqwr. 0hulqirupdwlrq rpiohunrqwrnuhglw,.rqwrq suhvhqwhudvdood glqd1rughdnrqwrq l uhdowlg 7mlqvwhqrpidwwdu nrqwrqlvnylo 1rughq vrp1rughdv lqwhuqdwlrqhoodhqkhwhu 1hz

50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Kontogrupp Benämning 67 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 69 Avskrivningar enligt plan Transfereringar, stipendier, lämnade och erhållna bidrag m.m. (kontoklass 7) Kontogrupp Benämning Kommentar 73 Medel som erhållits från statens budget och Används ej av inst. myndigheter för finansiering av bidrag 1.2 Kontogrupp 43: Kostnadsersättningar och förmåner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7 1.3 Kontogrupp 45: Lagstadgade arbetsgivaravgifter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8 Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten.