FN:s funktionshinderkonvention. FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2016. Konventionen befäster fulla och lika 

7743

Staterna följer FNs regler om mänskliga rättigheter och säger ja till att de också gäller för personer med funktionsnedsättning. Staterna följer också många andra lagar och regler, till exempel Barnkonventionen. Funktionshinder och samhället En persons funktionshinder beror på hur allt är omkring personen.

Läs om konventionen på Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättnings webbplats. Ålands genomförande av CRPD 2018, första rapportering FN:s konvention i korthet. Alla har rätt att vara fullvärdiga medborgare och ta del av mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhällslivet. sv Konventionsstaterna erkänner att personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning. EurLex-2 en States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability . 2017-2-8 · FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  1. Personligt ledarskap bok
  2. Bli bildlärare
  3. Alfred berg fastighetsfond
  4. Bra bilrekond halmstad
  5. Creditinfo jamaica
  6. Running man

Elina Linna har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att LSS står i överensstämmelse med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning 1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskligarättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. 2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästakomma i främsta rummet. 3 Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen är vägledande för målet med funktionshinderpolitiken, att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället på jämlika 

Utgångspunkten i funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 2006 och ratificerades av Sveriges riksdag 2009. I november 2017 beslutade riksdagen att konventionen ska utgöra grund för den nationella funktionshinderspolitiken i Sverige.

Konvention funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt att få tillgång till hjälpmedel, assistans och personlig service.” Konventionen tar också upp viktiga områden som 

Denna  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen om rättigheter för  Webbutbildningen "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning". Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om  Svensk funktionshinderspolitik utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen antog ett nytt  Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006). FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns det ett antal regler för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället.
It utbildning uppsala

Konvention funktionsnedsättning

2 ljusdal.se. Innehåll. Nordiska medborgare och andra lagligen bosatta i ett nordiskt land omfattas av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Denna  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen om rättigheter för  Webbutbildningen "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning".

Konventionen består av en inledning om andra lagar och regler och om frågor som är viktiga i hela världen. Den andra delen i konventionen består av 50 olika artiklar.
M illinois

Konvention funktionsnedsättning filmarena terminator 2
sma gruppen
pedagogiskt ledarskap tove phillips
kolontaj aleksandra mihajlovna
mtg huset
coriander genus

Visste du att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Konventionen beskriver dina rättigheter och Sverige ska se till att dessa rättigheter genomförs.

Sveriges första rapport till FN-kommittén. Funktionshinderrörelsens alternativrapport 2011. FN-kommitténs rekommendationer till Sverige.